Condiţii generale de afaceriBANCA COMERCIALĂ FEROVIARA S.A. este persoană juridică română, cu sediul social în str. Popa Tatu nr. 62A, tronson A, sector 1, Bucureşti, România, având nr. de ordine în Registrul Comerţului J40/3215/10.03.2009, Cod Unic de Înregistrare 25263452, înscrisă în Registrul Instituţiilor de Credit sub nr. RB-PJR-40-067, e-mail: office@bfer.ro. Autoritatea de Supraveghere este Banca Naţională a României, cu sediul în strada Lipscani nr. 25, sector 3, Bucureşti, cod 030031.


Prezentele Condiții Generale de Afaceri (denumite în continuare „CGA”), alături de legislaţia învigoare, reglementările Băncii Naţionale a României, precum şi de reglementările interne, uzanţele şi practicile bancare interne şi internaţionale stabilesc cadrul juridic general în care se va desfăşura relaţia dintre Bancă şi fiecare dintre clienţii săi, relaţie derivând din deschiderea şi operarea conturilor, inclusiv dar nelimitativ a conturilor curente, dedepozit, de credit, de card, de către Client şi din furnizarea oricăror servicii/ produse bancarespecifice de către Bancă Clientului.


CGA vor guverna raporturile dintre Bancă şi Client, fiind completate, după caz, cu dispoziţiile specifice fiecărui tip de produs sau serviciu prevăzute în fiecare contract/document încheiat între Bancă şi Client.


Toate contractele, formularele standardizate şi orice alte documente semnate de Bancă şi de Client se completează automat cu CGA, indiferent dacă aceste contracte, formulare standardizate sau documente menţionează sau nu în mod expres CGA.


Parcurge Condiţiile Generale de Afaceri pentru Persoane Fizice

Parcurge Condiţiile Generale de Afaceri pentru Persoane Juridice

Orice Client nou va primi un exemplar al prezentelor CGA, în vigoare la data înregistrării sale în evidenţele Băncii.